fbpx

Poniżej znajdziesz listę moich wykładów i warsztatów, które prowadziłem na różnych konferencjach w Europie. Niestety nie wszystkie zostały nagrane (głównie to warsztaty) ale cześć z nich jest dostępna poniżej.

4 Developers 2019
Piramida Refaktoryzacji

Zorganizuj czyszczenie zastanego kodu legacy, stosując koncepcję piramidy refaktoryzacji. W ten sposób poprzedni krok refaktoryzacji odsłania kolejny krok, który należy wykonać, dzięki czemu możesz odkryć wzorce architektury mające zastosowanie do Twojego problemu biznesowego.

GeeCon Prague 2019 (English)
Pyramid of Refactoring

Organize cleaning of your legacy code by applying the concept of Refactoring Pyramid. This way the previous refactoring step you took uncovers the next step to take so you discover architecture patterns applicable to your business issue.
Confitura 2018
Refaktoryzacja w Świecie Biznesu
Wprowadź refaktoryzację starszego kodu do procesu tworzenia oprogramowania w swoim zespole! Zachowaj równowagę pomiędzy wartością biznesową a jakością kodu, co pozwala na łatwe rozszerzanie bazy kodu o nowe funkcje.

Java Developers Days 2017 (English)
Refactoring in Business World

Introduce refactoring of legacy code into the software development process in your team! Keep the balance between business value and code quality that enables you to continue extending your codebase with new features easily.

Confitura 2014
Efektywna Refaktoryzacja

Zadbaj o czytelny kod poprzez zastosowanie “7 nawyków skutecznego działania” (Steven Coveya). W ten sposób utrzymasz zdrową bazę legacy jako czytelny kod który umożliwi wprowadzanie kolejnych zmian jak i poprawianie błędów.

Java Developers Days 2014 (English)
Effective Refactoring

Make sure your code is readable by using “The 7 Habits of Highly Effective People” (Steven Covey). This way, you will maintain a legacy but readable code that will enable you to make further changes and correct defects.