fbpx

Below you will find list of my talks and workshops I gave at different conferences in Europe. Unfortunately not all of them have been recorded and therefore could be published.

GeeCon Prague 2019 (English)
Pyramid of Refactoring

Organize cleaning of your legacy code by applying the concept of Refactoring Pyramid. This way the previous refactoring step you took uncovers the next step to take so you discover architecture patterns applicable to your business issue.

4 Developers 2019 (Polish)
Piramida Refaktoryzacji

Zorganizuj czyszczenie zastanego kodu legacy, stosując koncepcję piramidy refaktoryzacji. W ten sposób poprzedni krok refaktoryzacji odsłania kolejny krok, który należy wykonać, dzięki czemu możesz odkryć wzorce architektury mające zastosowanie do Twojego problemu biznesowego.

Java Developers Days 2017 (English)
Refactoring in Business World

Introduce refactoring of legacy code into the software development process in your team! Keep the balance between business value and code quality that enables you to continue extending your codebase with new features easily.

Confitura 2018 (Polish)
Refaktoryzacja w Świecie Biznesu

Wprowadź refaktoryzację starszego kodu do procesu tworzenia oprogramowania w swoim zespole! Zachowaj równowagę pomiędzy wartością biznesową a jakością kodu, co pozwala na łatwe rozszerzanie bazy kodu o nowe funkcje.

Java Developers Days 2014 (English)
Effective Refactoring

Make sure your code is readable by using “The 7 Habits of Highly Effective People” (Steven Covey). This way, you will maintain a legacy but readable code that will enable you to make further changes and correct defects.

Confitura 2014 (Polish)
Efektywna Refaktoryzacja

Zadbaj o czytelny kod poprzez zastosowanie “7 nawyków skutecznego działania” (Steven Coveya). W ten sposób utrzymasz zdrową bazę legacy jako czytelny kod który umożliwi wprowadzanie kolejnych zmian jak i poprawianie błędów.